Mr. Redcorn đã về cùng Chúa - 10-1-2022
Thành kính tưởng nhớ thành viên đã sinh hoạt trên diễn đàn từ những ngày mới thành lập.