Tạm cắm dùi một góc nơi này để dựng cái chòi lá của mình.